:: آخرین اخبار ارانیکو

ماهنامه نساجی امروز (شماره 199)

ماهنامه نساجی امروز (شماره 199) ارانیکو | 2 روز پیش

آنالیز مواد ARP230 پتروشیمی شازند (اراک)

آنالیز مواد ARP230 پتروشیمی شازند (اراک) ارانیکو | 2 روز پیش

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 486)

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 486) ارانیکو | 4 روز پیش

آنالیز مواد Moplen HP565S پتروشیمی شازند (اراک)

آنالیز مواد Moplen HP565S پتروشیمی شازند (اراک) ارانیکو | 4 روز پیش

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 948)

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 948) ارانیکو | 5 روز پیش

آنالیز مواد Moplen EPC40R (R40) پتروشیمی شازند (اراک)

آنالیز مواد Moplen EPC40R (R40) پتروشیمی شازند (اراک) ارانیکو | 5 روز پیش

قیمت ناپایدار و افزایش موجودی مس در سال ۲۰۱۹

قیمت ناپایدار و افزایش موجودی مس در سال ۲۰۱۹ ارانیکو | 6 روز پیش

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 699)

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 699) ارانیکو | 1 هفته پیش

آنالیز مواد Moplen EPD60R (R60) پتروشیمی شازند (اراک)

آنالیز مواد Moplen EPD60R (R60) پتروشیمی شازند (اراک) ارانیکو | 1 هفته پیش

افزایش ۷ درصدی تولید محصولات فولادی

افزایش ۷ درصدی تولید محصولات فولادی ارانیکو | 1 هفته پیش

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 485)

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 485) ارانیکو | 1 هفته پیش

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 947)

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 947) ارانیکو | 1 هفته پیش

آنالیز مواد BL3 پتروشیمی شازند (اراک)

آنالیز مواد BL3 پتروشیمی شازند (اراک) ارانیکو | 1 هفته پیش

قیمت پایه‌ 3 آذرماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 3 آذرماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 1 هفته پیش

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 697)

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 697) ارانیکو | 3 هفته پیش

آنالیز مواد Moplen HP550J پتروشیمی شازند (اراک)

آنالیز مواد Moplen HP550J پتروشیمی شازند (اراک) ارانیکو | 3 هفته پیش

آنالیز مواد EX3 پتروشیمی شازند (اراک)

آنالیز مواد EX3 پتروشیمی شازند (اراک) ارانیکو | 3 هفته پیش

آنالیز مواد BR-1220 پتروشیمی شازند (اراک)

آنالیز مواد BR-1220 پتروشیمی شازند (اراک) ارانیکو | 3 هفته پیش

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 483)

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 483) ارانیکو | 3 هفته پیش

قیمت پایه‌ 19 آبان‌ماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 19 آبان‌ماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 3 هفته پیش

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 945)

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 945) ارانیکو | 3 هفته پیش

آنالیز مواد Moplen Z30S پتروشیمی شازند (اراک)

آنالیز مواد Moplen Z30S پتروشیمی شازند (اراک) ارانیکو | 3 هفته پیش

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 696)

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 696) ارانیکو | 1 ماه پیش

آنالیز مواد RG 1101N پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 1101N پتروشیمی رجال ارانیکو | 1 ماه پیش

آنالیز مواد RG 1102J پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 1102J پتروشیمی رجال ارانیکو | 1 ماه پیش

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 482)

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 482) ارانیکو | 1 ماه پیش

قیمت پایه‌ 12 آبان‌ماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 12 آبان‌ماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 1 ماه پیش

آنالیز مواد RG 1102M پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 1102M پتروشیمی رجال ارانیکو | 1 ماه پیش

ماهنامه نساجی امروز (شماره 198)

ماهنامه نساجی امروز (شماره 198) ارانیکو | 1 ماه پیش

آنالیز مواد RG 3212H پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 3212H پتروشیمی رجال ارانیکو | 1 ماه پیش

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 695)

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 695) ارانیکو | 1 ماه پیش

قیمت پایه‌ 4 آبان‌ماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 4 آبان‌ماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 1 ماه پیش

آنالیز مواد RG 3212XE پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 3212XE پتروشیمی رجال ارانیکو | 1 ماه پیش

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 694)

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 694) ارانیکو | 1 ماه پیش

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 943)

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 943) ارانیکو | 1 ماه پیش

حمایت از زعفرانکاران به کمک بورس کالا/ فروش طلای سرخ به منصفانه‌ترین قیمت توسط کشاورزان

حمایت از زعفرانکاران به کمک بورس کالا/ فروش طلای سرخ به منصفانه‌ترین قیمت توسط کشاورزان ارانیکو | 1 ماه پیش

ارز بیش از ۹۵ درصد پتروشیمی‌ها به کشور بازمی‌گردد

ارز بیش از ۹۵ درصد پتروشیمی‌ها به کشور بازمی‌گردد ارانیکو | 1 ماه پیش

قیمت پایه‌ 28 مهرماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 28 مهرماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 1 ماه پیش

آنالیز مواد RG 1101XXR پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 1101XXR پتروشیمی رجال ارانیکو | 1 ماه پیش

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 693)

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 693) ارانیکو | 1 ماه پیش

آنالیز مواد RG 1102G پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 1102G پتروشیمی رجال ارانیکو | 1 ماه پیش

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 942)

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 942) ارانیکو | 1 ماه پیش

قیمت پایه‌ 21 مهرماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 21 مهرماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 1 ماه پیش

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 481)

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 481) ارانیکو | 1 ماه پیش

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 941)

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 941) ارانیکو | 2 ماه پیش

قیمت پایه‌ 14 مهرماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 14 مهرماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 2 ماه پیش

وظیفه کمیته تخصصی فولاد چیست؟

وظیفه کمیته تخصصی فولاد چیست؟ ارانیکو | 2 ماه پیش

آنالیز مواد RG 1101M پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 1101M پتروشیمی رجال ارانیکو | 2 ماه پیش

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 479)

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 479) ارانیکو | 2 ماه پیش

قیمت پایه‌ 7 مهرماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 7 مهرماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 2 ماه پیش

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 940)

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 940) ارانیکو | 2 ماه پیش

تولید فولاد ایران از ۱۷ میلیون تن گذشت

تولید فولاد ایران از ۱۷ میلیون تن گذشت ارانیکو | 2 ماه پیش

شناسایی بازارهای هدف جدید با بورسی شدن پسته ایران

شناسایی بازارهای هدف جدید با بورسی شدن پسته ایران ارانیکو | 2 ماه پیش

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 478)

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 478) ارانیکو | 2 ماه پیش

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 939)

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 939) ارانیکو | 2 ماه پیش

قیمت پایه‌ 31 شهریورماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 31 شهریورماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 2 ماه پیش

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 687)

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 687) ارانیکو | 2 ماه پیش

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 938)

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 938) ارانیکو | 2 ماه پیش

قیمت پایه‌ 24 شهریورماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 24 شهریورماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 2 ماه پیش

پیش بینی تحلیل‌گران از قیمت پلیمرها در سال 2020

پیش بینی تحلیل‌گران از قیمت پلیمرها در سال 2020 ارانیکو | 2 ماه پیش

آنالیز مواد RG 1101R پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 1101R پتروشیمی رجال ارانیکو | 2 ماه پیش

تولید جهانی نقره اوج می گیرد

تولید جهانی نقره اوج می گیرد ارانیکو | 2 ماه پیش

آنالیز مواد RG 1101XR پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 1101XR پتروشیمی رجال ارانیکو | 2 ماه پیش

آیا پی وی سی صادراتی ایران خریدار دارد؟

آیا پی وی سی صادراتی ایران خریدار دارد؟ ارانیکو | 2 ماه پیش

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 476)

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 476) ارانیکو | 2 ماه پیش

آنالیز مواد RG 1101XXS پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 1101XXS پتروشیمی رجال ارانیکو | 3 ماه پیش

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 687)

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 687) ارانیکو | 3 ماه پیش

پاییز آرام در انتظار بازار پت/ نگاهی به بازار مواد اولیه بطری های آب معدنی و نوشابه

پاییز آرام در انتظار بازار پت/ نگاهی به بازار مواد اولیه بطری های آب معدنی و نوشابه ارانیکو | 3 ماه پیش

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 937)

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 937) ارانیکو | 3 ماه پیش

کاهش تولید مس تصفیه‌شده در جهان

کاهش تولید مس تصفیه‌شده در جهان ارانیکو | 3 ماه پیش

آنالیز مواد RG 3212 E پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 3212 E پتروشیمی رجال ارانیکو | 3 ماه پیش

قیمت پایه‌ 10 شهریورماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 10 شهریورماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 3 ماه پیش

ساخت بزرگ‌ترین فرودگاه دنیا در دبی متوقف شد

ساخت بزرگ‌ترین فرودگاه دنیا در دبی متوقف شد ارانیکو | 3 ماه پیش

عراقچی: ما هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم

عراقچی: ما هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم ارانیکو | 3 ماه پیش

کاهش تولید جهانی مس معدنی در پنج‌ماهه نخست ۲۰۱۹

کاهش تولید جهانی مس معدنی در پنج‌ماهه نخست ۲۰۱۹ ارانیکو | 3 ماه پیش

آنالیز مواد RG 1101S پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 1101S پتروشیمی رجال ارانیکو | 3 ماه پیش

ماهنامه نساجی امروز (شماره 194-195)

ماهنامه نساجی امروز (شماره 194-195) ارانیکو | 3 ماه پیش

شرایط فروش اینترنتی ۴ محصول سایپا؛ ششم شهریور

شرایط فروش اینترنتی ۴ محصول سایپا؛ ششم شهریور ارانیکو | 3 ماه پیش

رونق تولید با فروش اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا

رونق تولید با فروش اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا ارانیکو | 3 ماه پیش

آنالیز مواد RG 1101XS پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 1101XS پتروشیمی رجال ارانیکو | 3 ماه پیش

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 936)

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 936) ارانیکو | 3 ماه پیش

قیمت پایه‌ 03 شهریورماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 03 شهریورماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 3 ماه پیش

آنالیز مواد RG 1101P پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 1101P پتروشیمی رجال ارانیکو | 3 ماه پیش

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 475)

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 475) ارانیکو | 3 ماه پیش

سنگ آهن خود را بالا کشید

سنگ آهن خود را بالا کشید ارانیکو | 3 ماه پیش

آنالیز مواد RG 1101XP پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 1101XP پتروشیمی رجال ارانیکو | 3 ماه پیش

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 685)

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 685) ارانیکو | 3 ماه پیش

مدیرعامل ایران خودرو برکنار شد

مدیرعامل ایران خودرو برکنار شد ارانیکو | 3 ماه پیش

آنالیز مواد RG 1101XN پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 1101XN پتروشیمی رجال ارانیکو | 3 ماه پیش

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 935)

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 935) ارانیکو | 3 ماه پیش

قیمت پایه‌ 27 مردادماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 27 مردادماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 3 ماه پیش

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 934)

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 934) ارانیکو | 3 ماه پیش

بازار های فولاد در ثبات

بازار های فولاد در ثبات ارانیکو | 3 ماه پیش

آنالیز مواد RG 1104K پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 1104K پتروشیمی رجال ارانیکو | 3 ماه پیش

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 684)

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 684) ارانیکو | 3 ماه پیش

قیمت پایه‌ 20 مردادماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 20 مردادماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 3 ماه پیش

آنالیز مواد RG 1102H پتروشیمی رجال

آنالیز مواد RG 1102H پتروشیمی رجال ارانیکو | 3 ماه پیش

فشار مضاعف بر بازار پلی استایرن جنوب شرق آسیا

فشار مضاعف بر بازار پلی استایرن جنوب شرق آسیا ارانیکو | 3 ماه پیش

کاهش قیمت‌های پی وی سیِ توسط تولیدکننده‌ی هندی

کاهش قیمت‌های پی وی سیِ توسط تولیدکننده‌ی هندی ارانیکو | 4 ماه پیش

پلاتس: ادامه‌دار شدن روند نزولی قیمت سنگ آهن

پلاتس: ادامه‌دار شدن روند نزولی قیمت سنگ آهن ارانیکو | 4 ماه پیش
:: پربیننده‌ترین اخبار ارانیکو

نسخه‌هایی که درمان نیستند، خود درد هستند

نسخه‌هایی که درمان نیستند، خود درد هستند ارانیکو | 11 ماه پیش

قیمت پایه‌ 7 بهمن ماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 7 بهمن ماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 10 ماه پیش

کاهش شدی تمایل خرید پلی استایرن ایرانی در بازار ترکیه

کاهش شدی تمایل خرید پلی استایرن ایرانی در بازار ترکیه ارانیکو | 10 ماه پیش

یکشنبه مسی بورس کالا/ انواع فلز سرخ روی تابلوی معاملات می‌رود

یکشنبه مسی بورس کالا/ انواع فلز سرخ روی تابلوی معاملات می‌رود ارانیکو | 10 ماه پیش

رشد قیمت‌های پلی استایرن در آسیا

رشد قیمت‌های پلی استایرن در آسیا ارانیکو | 10 ماه پیش

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد/ بازارها در سکوت

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد/ بازارها در سکوت ارانیکو | 10 ماه پیش

بانک گلدمن ساکس: کاهش قیمت فلزات غیر آهنی در سال جاری

بانک گلدمن ساکس: کاهش قیمت فلزات غیر آهنی در سال جاری ارانیکو | 9 ماه پیش

رکورد شکنی فلز مس

رکورد شکنی فلز مس ارانیکو | 10 ماه پیش

دلار نمایشی سامانه نیما!/ تردیدها درباره قیمت پایه پلیمرها ادامه دارد

دلار نمایشی سامانه نیما!/ تردیدها درباره قیمت پایه پلیمرها ادامه دارد ارانیکو | 9 ماه پیش

قیمت پایه‌ 23 دی ماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 23 دی ماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 10 ماه پیش

به دلیل کاهش عرضه، مس آماده جهش قیمتی تا ۶ سال آینده می‌شود

به دلیل کاهش عرضه، مس آماده جهش قیمتی تا ۶ سال آینده می‌شود ارانیکو | 9 ماه پیش

احتمال توقف افزایش قیمت زغال سنگ

احتمال توقف افزایش قیمت زغال سنگ ارانیکو | 10 ماه پیش

قیمت پایه‌ 14 بهمن ماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 14 بهمن ماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 10 ماه پیش

آنالیز مواد PET-TG641 (Super Bright) پتروشیمی شهید تندگویان

آنالیز مواد PET-TG641 (Super Bright) پتروشیمی شهید تندگویان ارانیکو | 9 ماه پیش

کاهش شدی تمایل خرید پلی استایرن ایرانی در بازار ترکیه

کاهش شدی تمایل خرید پلی استایرن ایرانی در بازار ترکیه ارانیکو | 10 ماه پیش

میزان تولید و صادرات صنعت پتروشیمی تا پایان آذر ماه اعلام شد

میزان تولید و صادرات صنعت پتروشیمی تا پایان آذر ماه اعلام شد ارانیکو | 10 ماه پیش

سردرگمی فعالان اقتصادی در بازی مار و پله دولت برای واردات

سردرگمی فعالان اقتصادی در بازی مار و پله دولت برای واردات ارانیکو | 10 ماه پیش

سردرگمی فعالان اقتصادی در بازی مار و پله دولت برای واردات

سردرگمی فعالان اقتصادی در بازی مار و پله دولت برای واردات ارانیکو | 10 ماه پیش

آنالیز مواد PET-TG641 (Super Bright) پتروشیمی شهید تندگویان

آنالیز مواد PET-TG641 (Super Bright) پتروشیمی شهید تندگویان ارانیکو | 9 ماه پیش

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 656)

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 656) ارانیکو | 11 ماه پیش

پلاتس: در بازار سنگ آهن آرامش حاکم است

پلاتس: در بازار سنگ آهن آرامش حاکم است ارانیکو | 11 ماه پیش

آنالیز مواد HB0035 پتروشیمی بندر امام

آنالیز مواد HB0035 پتروشیمی بندر امام ارانیکو | 10 ماه پیش

مشکل تجاری ایران در دوران تحریم چیست!؟

مشکل تجاری ایران در دوران تحریم چیست!؟ ارانیکو | 10 ماه پیش

آنالیز مواد PET-TG641 (Semi Dull) پتروشیمی شهید تندگویان

آنالیز مواد PET-TG641 (Semi Dull) پتروشیمی شهید تندگویان ارانیکو | 10 ماه پیش

احتمال توقف افزایش قیمت زغال سنگ

احتمال توقف افزایش قیمت زغال سنگ ارانیکو | 10 ماه پیش

پلی پروپیلن رافیای ایران 1160 دلار در هر تن پیشنهاد شد

پلی پروپیلن رافیای ایران 1160 دلار در هر تن پیشنهاد شد ارانیکو | 10 ماه پیش

آنالیز مواد PARS PET-Amorphous Chips پتروشیمی شهید تندگویان

آنالیز مواد PARS PET-Amorphous Chips پتروشیمی شهید تندگویان ارانیکو | 9 ماه پیش

پلی پروپیلن رافیای ایران 1160 دلار در هر تن پیشنهاد شد

پلی پروپیلن رافیای ایران 1160 دلار در هر تن پیشنهاد شد ارانیکو | 10 ماه پیش

آنالیز مواد LH0075 پتروشیمی بندر امام

آنالیز مواد LH0075 پتروشیمی بندر امام ارانیکو | 10 ماه پیش

قیمت پایه‌ 30 دی ماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 30 دی ماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 10 ماه پیش

آنالیز مواد PET-TG645 (Semi Dull) پتروشیمی تندگویان

آنالیز مواد PET-TG645 (Semi Dull) پتروشیمی تندگویان ارانیکو | 10 ماه پیش

پیش‌بینی رشد قیمت اسید استیک

پیش‌بینی رشد قیمت اسید استیک ارانیکو | 9 ماه پیش

رکورد شکنی فلز مس

رکورد شکنی فلز مس ارانیکو | 10 ماه پیش

آنالیز مواد PET-TG645 (Super Bright) پتروشیمی شهید تندگویان

آنالیز مواد PET-TG645 (Super Bright) پتروشیمی شهید تندگویان ارانیکو | 10 ماه پیش

اوره صادراتی ایران ١٩٠ تا ٢١٥ دلار معامله می‌شود

اوره صادراتی ایران ١٩٠ تا ٢١٥ دلار معامله می‌شود ارانیکو | 9 ماه پیش

قیمت پایه‌ 23 دی ماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 23 دی ماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 10 ماه پیش

آنالیز مواد PET-BG732 پتروشیمی شهید تندگویان

آنالیز مواد PET-BG732 پتروشیمی شهید تندگویان ارانیکو | 9 ماه پیش

افزایش ۲۸ درصدی استخراج زغال سنگ ایمیدرو در سال 97

افزایش ۲۸ درصدی استخراج زغال سنگ ایمیدرو در سال 97 ارانیکو | 7 ماه پیش

قیمت پایه‌ 28 بهمن ماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 28 بهمن ماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 9 ماه پیش

قیمت آتی پی وی سی از مرز 800 دلار عبور کرد

قیمت آتی پی وی سی از مرز 800 دلار عبور کرد ارانیکو | 10 ماه پیش

آنالیز مواد PET-TG621 (Semi Dull) پتروشیمی تندگویان

آنالیز مواد PET-TG621 (Semi Dull) پتروشیمی تندگویان ارانیکو | 10 ماه پیش

در بازارهای جهانی، آلومینیوم صعودی شد

در بازارهای جهانی، آلومینیوم صعودی شد ارانیکو | 10 ماه پیش

آنالیز مواد PET-BG800 پتروشیمی شهید تندگویان

آنالیز مواد PET-BG800 پتروشیمی شهید تندگویان ارانیکو | 9 ماه پیش

آنالیز مواد GPPS1540 پتروشیمی تبریز

آنالیز مواد GPPS1540 پتروشیمی تبریز ارانیکو | 6 ماه پیش

آنالیز مواد LL0209KJ پتروشیمی تبریز

آنالیز مواد LL0209KJ پتروشیمی تبریز ارانیکو | 6 ماه پیش

قیمت پایه‌ 14 بهمن ماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 14 بهمن ماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 10 ماه پیش

یکشنبه مسی بورس کالا/ انواع فلز سرخ روی تابلوی معاملات می‌رود

یکشنبه مسی بورس کالا/ انواع فلز سرخ روی تابلوی معاملات می‌رود ارانیکو | 10 ماه پیش

میزان تولید و صادرات صنعت پتروشیمی تا پایان آذر ماه اعلام شد

میزان تولید و صادرات صنعت پتروشیمی تا پایان آذر ماه اعلام شد ارانیکو | 10 ماه پیش

آنالیز مواد PET-BG761 پتروشیمی شهید تندگویان

آنالیز مواد PET-BG761 پتروشیمی شهید تندگویان ارانیکو | 9 ماه پیش

آنالیز مواد PET-BG781 پتروشیمی شهید تندگویان

آنالیز مواد PET-BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ارانیکو | 9 ماه پیش

آنالیز مواد LL0209AA پتروشیمی تبریز

آنالیز مواد LL0209AA پتروشیمی تبریز ارانیکو | 6 ماه پیش

آنالیز مواد PET-BG845 پتروشیمی شهید تندگویان

آنالیز مواد PET-BG845 پتروشیمی شهید تندگویان ارانیکو | 8 ماه پیش

کسری عرضه در بازار مس از سال آینده

کسری عرضه در بازار مس از سال آینده ارانیکو | 7 ماه پیش

آنالیز مواد PET-TG645 (Semi Dull) پتروشیمی تندگویان

آنالیز مواد PET-TG645 (Semi Dull) پتروشیمی تندگویان ارانیکو | 10 ماه پیش

در بازارهای جهانی، آلومینیوم صعودی شد

در بازارهای جهانی، آلومینیوم صعودی شد ارانیکو | 10 ماه پیش

افت قیمت‌های اتیلن در آسیا

افت قیمت‌های اتیلن در آسیا ارانیکو | 8 ماه پیش

آنالیز مواد PET-BG805 پتروشیمی شهید تندگویان

آنالیز مواد PET-BG805 پتروشیمی شهید تندگویان ارانیکو | 9 ماه پیش

پیش بینی‌ها در خصوص وضعیت بازار پی وی سی آسیا

پیش بینی‌ها در خصوص وضعیت بازار پی وی سی آسیا ارانیکو | 8 ماه پیش

قیمت پایه‌ 19 اسفند ماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 19 اسفند ماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 9 ماه پیش

آنالیز مواد PET-BG825 پتروشیمی شهید تندگویان

آنالیز مواد PET-BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ارانیکو | 9 ماه پیش

قیمت پایه‌ 5 اسفند ماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 5 اسفند ماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 9 ماه پیش

آنالیز مواد  HS121 (EPS 100) پتروشیمی تبریز

آنالیز مواد  HS121 (EPS 100) پتروشیمی تبریز ارانیکو | 7 ماه پیش

قیمت پایه‌ 26 خرداد ماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 26 خرداد ماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 5 ماه پیش

آنالیز مواد PET-BG841 پتروشیمی شهید تندگویان

آنالیز مواد PET-BG841 پتروشیمی شهید تندگویان ارانیکو | 8 ماه پیش

اعلام قیمت‌های پلی اتیلن و پلی پروپیلن ماه آپریل

اعلام قیمت‌های پلی اتیلن و پلی پروپیلن ماه آپریل ارانیکو | 8 ماه پیش

قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها افزایش می‌یابد

قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها افزایش می‌یابد ارانیکو | 9 ماه پیش

صادرات ۷.۴ میلیارد دلار معدن و صنایع معدنی در ۱۰ ماه

صادرات ۷.۴ میلیارد دلار معدن و صنایع معدنی در ۱۰ ماه ارانیکو | 9 ماه پیش

آنالیز مواد PET-TG645 (Super Bright) پتروشیمی شهید تندگویان

آنالیز مواد PET-TG645 (Super Bright) پتروشیمی شهید تندگویان ارانیکو | 10 ماه پیش

قیمت‌گذاری پر حاشیه پلی استایرن معمولی

قیمت‌گذاری پر حاشیه پلی استایرن معمولی ارانیکو | 7 ماه پیش

طرح فروش فوری ایران خودرو ویژه چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه

طرح فروش فوری ایران خودرو ویژه چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه ارانیکو | 7 ماه پیش

آنالیز مواد PET-BG785 پتروشیمی شهید تندگویان

آنالیز مواد PET-BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ارانیکو | 9 ماه پیش

آنالیز مواد WP526 (EPS Khoraki) پتروشیمی تبریز

آنالیز مواد WP526 (EPS Khoraki) پتروشیمی تبریز ارانیکو | 7 ماه پیش

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 926)

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 926) ارانیکو | 5 ماه پیش

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد/ بازارها در سکوت

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد/ بازارها در سکوت ارانیکو | 10 ماه پیش

مس، فلزی پر طرفدار و کمیاب در آینده‌ای نزدیک

مس، فلزی پر طرفدار و کمیاب در آینده‌ای نزدیک ارانیکو | 6 ماه پیش

قیمت پایه‌ 30 دی ماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 30 دی ماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 10 ماه پیش

پتروشیمی‌های ایرانی اوره‌ساز از افزایش قیمت‌های جهانی محروم ماندند

پتروشیمی‌های ایرانی اوره‌ساز از افزایش قیمت‌های جهانی محروم ماندند ارانیکو | 7 ماه پیش

آنالیز مواد LL0220AA پتروشیمی تبریز

آنالیز مواد LL0220AA پتروشیمی تبریز ارانیکو | 6 ماه پیش

آنالیز مواد PET-TG641 (Semi Dull) پتروشیمی شهید تندگویان

آنالیز مواد PET-TG641 (Semi Dull) پتروشیمی شهید تندگویان ارانیکو | 10 ماه پیش

پیش‌بینی‌ها از بازار پی وی سی ایران

پیش‌بینی‌ها از بازار پی وی سی ایران ارانیکو | 7 ماه پیش

بازار داغ محصولات شیمیایی وارداتی در ایران

بازار داغ محصولات شیمیایی وارداتی در ایران ارانیکو | 9 ماه پیش

بررسی تجارت جهانی شمش سرب

بررسی تجارت جهانی شمش سرب ارانیکو | 5 ماه پیش

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 467)

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 467) ارانیکو | 5 ماه پیش

تداوم رکوردشکنی‌ پلیمرها در بورس کالا

تداوم رکوردشکنی‌ پلیمرها در بورس کالا ارانیکو | 9 ماه پیش

در معاملات صبح امروز بورس لندن قیمت سه ماهه مس 0.2 درصد افت کرد

در معاملات صبح امروز بورس لندن قیمت سه ماهه مس 0.2 درصد افت کرد ارانیکو | 10 ماه پیش

رشد قیمت‌های پلی استایرن در آسیا

رشد قیمت‌های پلی استایرن در آسیا ارانیکو | 10 ماه پیش

قیمت پایه‌ 19 خرداد ماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 19 خرداد ماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 6 ماه پیش

بازار فولاد در تعطیلات

بازار فولاد در تعطیلات ارانیکو | 6 ماه پیش

تغییر زمان اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی

تغییر زمان اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی ارانیکو | 8 ماه پیش

آنالیز مواد EPIRAN-06(SPL) پتروشیمی خوزستان

آنالیز مواد EPIRAN-06(SPL) پتروشیمی خوزستان ارانیکو | 5 ماه پیش

در بازارهای جهانی قیمت هر تن سنگ آهن به بیش از ۱۰۰ دلار رسید

در بازارهای جهانی قیمت هر تن سنگ آهن به بیش از ۱۰۰ دلار رسید ارانیکو | 8 ماه پیش

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 468)

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 468) ارانیکو | 4 ماه پیش

آنالیز مواد PGPC 2230 پتروشیمی خوزستان

آنالیز مواد PGPC 2230 پتروشیمی خوزستان ارانیکو | 4 ماه پیش

قیمت‌ پلی‌اتیلن وارداتی در سراسر آسیا به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر رسید

قیمت‌ پلی‌اتیلن وارداتی در سراسر آسیا به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر رسید ارانیکو | 5 ماه پیش

قیمت پایه‌ 2 تیرماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 2 تیرماه محصولات پتروشیمیایی ارانیکو | 5 ماه پیش

پیش بینی تحلیل‌گران از قیمت پلیمرها در سال 2020

پیش بینی تحلیل‌گران از قیمت پلیمرها در سال 2020 ارانیکو | 2 ماه پیش

ریزش فایبر ایرانی در بازار ترکیه

ریزش فایبر ایرانی در بازار ترکیه ارانیکو | 6 ماه پیش

افت بیشتر پلی پروپیلن‌ها در راه است

افت بیشتر پلی پروپیلن‌ها در راه است ارانیکو | 5 ماه پیش

تشدید وابستگی بازار پلی‌اتیلن‌های ایرانی به دلار

تشدید وابستگی بازار پلی‌اتیلن‌های ایرانی به دلار ارانیکو | 7 ماه پیش

آنالیز مواد EPS (Uncoated SuperFine) پتروشیمی تبریز

آنالیز مواد EPS (Uncoated SuperFine) پتروشیمی تبریز ارانیکو | 7 ماه پیش